logo org 

 

Specjalizujemy się w profesjonalnym zarządzaniu nieruchomościami
 

Najprostszą formą, a zarazem częścią zarządzania nieruchomością, jest zarządzanie operacyjne, krótkoterminowe, rozumiane jako administrowanie obiektem, a znane każdemu. Obowiązki administratora sprowadzają się do żmudnej pracy na co dzień, a celem nadrzędnym jest utrzymanie obiektu w odpowiednim stanie, czyli zgodnie z wymogami określonymi w odpowiednich przepisach, oraz realizacja zadań wynikających z umowy pomiędzy administratorem obiektu a właścicielami lokali.  Na właścicielu obiektu/zarządcy obiektu ciążą ustawowo określone obowiązki, obciążone odpowiedzialnością karną. Okresowe kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych wynikają z nadrzędnego obowiązku użytkowania obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem
i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywania budynku w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej. Zgodnie z zapisami ustawy Prawo budowlane (Art. 61 i 62) obiekty budowlane powinny być poddawane obowiązkowym kontrolom technicznym w cyklu rocznym oraz pięcioletnim. Dodatkowo budynki o powierzchni zabudowy powyżej 2000 mkw oraz inne obiekty budowlane o powierzchni dachu powyżej 1000 mkw podlegają przeglądom okresowym dwa razy do roku.

 


Nieruchomość traktujemy jako kapitał czyli inwestycję


Sprawne administrowanie obiektem powinno zapewnić przynajmniej utrzymanie obiektu w stanie technicznym tak aby jego wartość rynkowa jako kapitału właściciela nie ulegała obniżeniu. Nie można jednak oczekiwać, że administrator zajmie się powierzonym mu obiektem jak inwestycją i doprowadzi do wzrostu jej wartości. Aby właściciel nieruchomości mógł zrealizować taki cel, niezbędny jest wyższy poziom zarządzania nieruchomościami a w warunkach rynkowych – poziom absolutnie niezbędny. Jest to zarządzanie strategiczne realizowane jako proces długoterminowy. Do najważniejszych zadań, jakie właściciel może powierzyć zarządcy, należy doradztwo w zakresie możliwości podwyższenia wartości obiektu. Możliwości jest wiele, m.in.: racjonalizacja kosztów; modernizacje i rozbudowy; uwzględnienie zmian w skali makro i mikro – na rynku nieruchomości i w otoczeniu obiektu; W przypadku nieruchomości, która stanowi majątek trwały firmy, sytuacja jest jeszcze bardziej złożona. Konieczne jest uzyskanie – z uwzględnieniem aktualnej sytuacji firmy i trendów na rynku – odpowiedzi na takie pytania, jak:

  • Czy warto sprzedać obiekt, a status właściciela zamienić np. na pozycję najemcy?
  • Jak zagospodarować powierzchnię, która nie cieszy się zainteresowaniem najemców?
  • Czy nakłady na rozbudowę obiektu umożliwią osiągnięcie zysku w oczekiwanym terminie?
  • Jak racjonalnie zagospodarować powierzchnię wspólną, aby obniżyć koszty eksploatacji?

     

    Zarządca potrafi spojrzeć szerzej na nieruchomość i ocenić jej możliwości.

 


Atutem naszym jest optymalizacja kosztów zarządzania


Odpowiedni punkt wyjścia – z pozycji właściciela obiektu – to wybór profesjonalnego zarządcy. Profesjonalne zarządzanie kosztuje, chociaż warto zauważyć, że w ramach lokalnego rynku ceny są wyrównane. Jednak w każdym przypadku jest to wydatek opłacalny dla właściciela nieruchomości. Zakres obowiązków zarządcy jest tak szeroki, że wymaga specjalistycznej wiedzy z różnych dziedzin oraz bieżącej orientacji w zagadnieniach związanych z rynkiem nieruchomości i to zdecydowanie uzasadnia takie podejście do problemu.

 


Co zyskuje właściciel nieruchomości, współpracując z profesjonalnym zarządcą?


W przypadku gotowego obiektu przede wszystkim optymalizację kosztów zarządzania nim. Profesjonalny zarządca dysponuje równie profesjonalnymi narzędziami do realizacji powierzonych mu zadań. Przykładem mogą być specjalistyczne programy komputerowe, które ułatwiają procesy administrowania nieruchomością, jak też realizację strategicznych planów zarządzania.

 

 

Nic nie zastąpi doświadczenia jakie zarządca nabywa w praktyce
 

Zarządca na etapie planowania budowy obiektu jest osobą, która zna rynek w segmencie lokali użytkowych, mieszkalnych, zna najnowsze technologie w budownictwie, które mają wpływ np. na obniżenie kosztów eksploatacji, inwestor dzięki zarządcy zrealizuje obiekt, który stanie się pewną inwestycją kapitałową.

 

Quality House Tomasz Lipiec

Biuro firmy: ul. Świętojańska 5, piętro I, 05-500 Piaseczno

Siedziba firmy: ul. Młynarska 17 lok. 120, 05-500 Piaseczno

tel. 22 750 62 21